xktopo

xktopo

Land surveyor who is looking forward to fly a DJI Phantom RTK